Sign In

Food Systems Practitioners – กระบวนการนวัตกรรมและนโยบายสาธารณะ

Food Systems Practitioners – กระบวนการนวัตกรรมและนโยบายสาธารณะ

Category:

Product Description

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบระดับท้องถิ่น

ที่มาที่ไป

ตั้งแต่ปี 2563 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ดำเนินกระบวนการรวบรวมเรื่องเล่าผ่านแบบฝึกหัดการฟังอย่างลึกซึ้งกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและโอกาสที่แท้จริงของพื้นที่ ผลจากการรับฟังดังกล่าว นำมาสู่ โครงการนำร่องแพลตฟอร์มนวัตกรรมทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงระบบจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากการทำโครงการเชิงเดี่ยวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรมแบบเปิด (รวมองค์กร วิธีการ และกิจกรรมที่เชื่อมต่อกันและหลากหลาย) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติด้วยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบอาหารท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง และได้ทบทวน รับฟังประสบการณ์ และถอดบทเรียน เพื่อมองหาโอกาสในการต่อยอดและเชื่อมโยงขบวนการขับเคลื่อนในท้องถิ่นสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับนักนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ขับเคลื่อนงานในภาคส่วนต่าง ๆ ได้การเรียนรู้และเพิ่มเติมศักยภาพในระดับท้องถิ่น สู่การสนทนาและออกแบบนโยบายสาธารณะที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายได้อย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

ผู้จัดหลักสูตรนี้เชื่อว่าผู้เข้ารับการอบบรมทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และมีประสบการณ์การดำเนินงานในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานตามกรอบกระบวนการนโยบายสาธารณะอยู่แล้ว  การออกแบบหลักสูตรจึงมีลักษณะที่เป็นพลวัตร คือหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนตามคุณลักษณะและท้าทายความสามารถของผู้เข้าร่วมอบรม โดยการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ ในมิติที่จำเป็นเน้นการสร้างความเข้มแข็งในศักยภาพที่มีอยู่ของผู้เข้าร่วมมากกว่าการเติมสิ่งขาด และจะเติมเครื่องมือชุดความรู้ใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเชิงระบบด้วยนวัตกรรมทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ให้กับผู้เข้าร่วม วิทยากรอยู่ในฐานะผู้ร่วมเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน และเป็นผู้เติมเต็มพร้อมกันไปกับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จะใช้กรณีศึกษา ตัวอย่างที่ดีในพื้นที่จริงเพื่อจุดประกาย  ขยายผล เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเชื่อมร้อยเครือข่าย ภาคีที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดกัลยาณมิตรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานการเสริมพลังอำนาจของผู้เข้าร่วม ให้ยกระดับงานปฏิบัติการสู่นโยบาย การพัฒนาเชิงระบบ และการสร้างนวัตกรรมด้านระบบอาหาร

การอบรมพัฒนาศักยภาพกระบวนการนวัตกรรมและนโยบายสาธารณะ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ยกระดับศักยภาพ ในประเด็นต่อไปนี้

  1. เข้าใจ หลักการแนวคิด การทำงานตามกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งระดับพื้นที่และประเด็น เกิดความเข้าใจเชิงระบบและเห็นความจำเป็นของการปรับตัวเชิงกระบวนการเพื่อให้ทันกับความซับซ้อนและท้าทายในโลกปัจจุบัน
  2. สามารถกำหนดและออกแบบกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ใช้เครื่องมือทางนโยบายใหม่ ๆ ของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย ตั้งแต่การก่อตัว  การกำหนดทางเลือก การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การติดตมประเมินผล และการทบทวน ยุติ ขยายผลนโยบาย

โดยคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่  ทำให้เกิดรูปธรรมการทำงาน เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนนโยบาย และผู้เข้าร่วมสามารถยกระดับงานที่ตนเองรับผิดชอบสู่งานเชิงนโยบายได้ ทำให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังคาดหวังให้เกิดเป็นชุมชนนวัตกรเชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และค้นหาโอกาสในการร่วมมือเพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้จัด

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการฝึกปฏิบัติการกลุ่มจากกรณีของพื้นที่จริง และเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกันและวิทยากร

เครื่องมือและกระบวนการ

ในการอบรมผู้จัดจะเลือกสาธิตและปฎิบัติการกลุ่มด้วยเครื่องมือตามความเหมาะสมและความต้องการเรียนรู้ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจากการกรอกใบสมัคร ตามข้อจำกัดเวลาที่มีในแต่ละช่วง คำอธิบายเครื่องมือบางส่วนสามารถดูได้ที่นี่ https://sipsouththailand.com/th/learning-space/join-toolkit-community/


รับสมัคร: 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

อบรมวันที่: 22-24 พฤศจิกายน 2565 (8.30-16.30 น.)

สถานที่: โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมายจำนวน  30-35 คน

ตัวแทนหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย กลุ่ม ที่เป็น key stakeholders สำคัญ เช่น  หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม และผู้สนใจทั่วไป ที่ขับเคลื่อนงานด้านระบบอาหาร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

  • มีโครงการปฏิบัติงานด้านระบบอาหารในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี)
  • ผู้สมัครต้องสมัครเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นทีม จำนวนทีมละ 3-4 คน ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ท่านทำงานร่วมด้วยตามโครงการ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานระบบอาหารในพื้นที่ของตนเอง (โครงการหรืองานที่ท่านกำลังดำเนินการในพื้นที่)
  • ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนครบตามที่กำหนด และจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ค่าใช้จ่าย

UNDP จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการอบรม ค่าวิทยากร อาหาร 3 มื้อ ที่พัก 2 คืน (22-23 พย) และค่าเดินทางทางรถเฉพาะในเขต 4 จังหวัดเป้าหมาย โดยคำนวณตามระยะทางเป็นกิโลเมตร หรือเบิกให้ไม่เกินค่าใช้จ่ายตามตั๋วหรือใบเสร็จ กรณีเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

หมายเหตุ กรณีที่มีผู้สมัครเข้ามามากกว่าจำนวนเป้าหมาย ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกจากข้อมูลใบสมัครนี้หรือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม

กรอกใบสมัคร

รายละเอียดการอบรม Training – Food Systems Practitioners

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ กรุณาศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกดยอมรับ/allow

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save