Sign In

พัฒนาศักยภาพสหพันธ์กลุ่มอาชีพเขารูปช้างให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม – YSF Songkhla

พัฒนาศักยภาพสหพันธ์กลุ่มอาชีพเขารูปช้างให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม – YSF Songkhla

Category:

Product Description

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา ดำเนินการโดยเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา (Young Smart Farmers Songkhla) เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านอาชีพการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาผู้ประกอบการ และระบบ smart farm ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานทั่วไป ผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน จัดทำการบริหารการจัดการชุมชนแบบ social enterprise เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชน โดยนำกลุ่มเปราะบางในชุมชน และกลุ่มชุมชนมาปลูกผักอินทรีย์ยกแคร่ สู่ชุมชนแห่งการแบ่งปัน อีกทั้ง ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายกลุ่มอาชีพในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ให้เป็นประธานในการขับเคลื่อนเครือข่ายสหพันธ์กลุ่มอาชีพเขารูปช้างด้วยประสบการณ์ จึงนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพสหพันธ์กลุ่มอาชีพเขารูปช้างให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม social enterprise ยกระดับคุณภาพชีวิต


1. ประชุมวางแผนเตรียมงานสร้างคณะทำงาน จำนวน 15 คน

วันที่ 2 ตุลาคม 2565

 • กิจกรรม
  • อบรมวิเคราะห์ SWOT และวิธีการปรับ Mindset กลุ่มอาชีพทั้งในภาพรวมเครือข่ายและแต่ละกลุ่มอาชีพ
  • การใช้เครื่องมือ co-creation, co-design & prototyping
  • อรมการใช้เครื่องมือ system map
  • การพัฒนาสู่ผู้ประกอบการทางสังคม (social enterprise)
  • แผนงานต่างๆ และทักษะผู้ช่วยวิทยากร
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา
  • กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
  • สมาคมอาสาสร้างสุข
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ได้ทีมงานวิทยากรขบวนการ ที่มีประสิทธิ์ภาพ
  • สามารถวางกลไกการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่แต่ละฝ่ายได้

2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการทางสังคม (social enterprise) จำนวน 48-50 กลุ่มอาชีพ

วันที่ 12 ตุลาคม 2565

 • กิจกรรม
  • วิเคราะห์ SWOT กลุ่มอาชีพทั้งในภาพรวมเครือข่ายและแต่ละกลุ่มอาชีพ
  • วิเคราะห์แผนปฏิบัติการระยะสั้น > ยาว โดยใช้เครื่องมือ co-creation, co-design & prototyping เพื่อวางแผนพัฒนาสหพันธ์กลุ่มอาชีพ
  • กิจกรรมวิเคราะห์ SWOT กลุ่มอาชีพทั้งในภาพรวมเครือข่ายและแต่ละกลุ่มอาชีพ
  • กิจกรรมวิเคราะห์แผนปฏิบัติการระยะสั้น > ยาว โดยใช้เครื่องมือ co-creation, co-design & prototyping
  • กิจกรรมระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ด้วยเครื่องมือ system map
  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสู่ผู้ประกอบการทางสังคม (social enterprise)
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • สหพันธ์กลุ่มอาชีพเขารูปช้าง
  • ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา
  • กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • เกิดผู้ประกอบการทางสังคม (social enterprise) รายใหม่
  • มีแผนพัฒนากลุ่มอาชีพทั้งระยะสั้น – ระยะยาว ทั้งภาพรวม และรายกลุ่มอาชีพ โดยใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางสังคม แบบมีส่วนร่วม

3. แผนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ จำนวน 48-50 กลุ่ม และนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน (pitching) กลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม

วันที่ 26 ตุลาคม 2565

 • กิจกรรม
  • กิจกรรมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ และนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน (pitching)
  • กิจกรรมสนับสนุนทุนดำเนินงานแก่กลุ่มอาชีพ 20 กลุ่ม
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • สหพันธ์กลุ่มอาชีพเขารูปช้าง
  • ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา
  • กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
  • สมาคมอาสาสร้างสุข
  • สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
  • กศน.ตำบลเขารูปช้าง
  • อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • ได้ผู้ประกอบการทางสังคม (social enterprise)ต้นแบบ 20 กลุ่ม
  • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มอาชีพ

4. การพัฒนาด้านการขายและการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการเพิ่มอัตลักษณ์สินค้าชุมชน ติดตามประเมินผลกลุ่มที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 20 กลุ่ม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

 • กิจกรรม
  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านการขายและการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และการเพิ่มอัตลักษณ์สินค้าชุมชน
  • กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • สหพันธ์กลุ่มอาชีพเขารูปช้าง
  • ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา
  • กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
  • สมาคมอาสาสร้างสุข
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งระบบ online และ offline ได้

5. พื้นที่ติดตามประเมินผลกลุ่มที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 20 กลุ่ม3 เดือน /เดือนละ 1 ครั้ง

 • ครั้งที่1 วันที่ 1 ธันวาคม 2565
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2566
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
 • กิจกรรม
  • ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ปัญหา/อุปสรรค/วิธีแก้ปัญหา/ผลลัพธ์ที่ได้/การทำบัญชี
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • สหพันธ์กลุ่มอาชีพเขารูปช้าง
  • ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา
  • กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
 • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน
  • เกิดผู้ประกอบการทางสังคม (social enterprise) รายใหม่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ กรุณาศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกดยอมรับ/allow

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save